ReadDalton2EIntegrals Subroutine

subroutine ReadDalton2EIntegrals(nBasis, UMat2D, tUMat2D)

Uses

Arguments

Type IntentOptional Attributes Name
integer :: nBasis
real(kind=dp) :: UMat2D(nBasis,nBasis)
logical :: tUMat2D

Contents