FreeLanczosCalc Subroutine

public subroutine FreeLanczosCalc(this)

Arguments

Type IntentOptional Attributes Name
type(LanczosCalcType), intent(inout) :: this

Contents